9 GRUP GIDA ÜRÜNÜ, SARF MALZEME, ZÜCCACİYE, TEMİZLİK MALZEMESİ VE MUTFAK KÜÇÜK EL ALETLERİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

9 Grup Gıda Ürünü, Sarf Malzeme, Züccaciye, Temizlik Malzemesi ve Mutfak Küçük El Aletleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/263489

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Anadolu Üniversitesi Rektörlügü Yunusemre Kampüsü 26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2223206858 - 2223206858

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

9 Grup Gıda Ürünü, Sarf Malzeme, Züccaciye, Temizlik Malzemesi ve Mutfak Küçük El Aletleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 Grup Gıda Ürünü, Sarf Malzeme, Züccaciye, Temizlik Malzemesi ve Mutfak Küçük El Aletleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1., 2., 3., 4. ve 5.Grup Gıda Ürünleri ile 6.Grup Sarf Malzemelerin teslimatı Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Yunusemre Kampusü Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresine, 7.Grup Temizlik Ürünleri, 8.Grup Züccaciye Ürünleri ve 9.Grup Mutfak Küçük El Aletlerinin teslimatı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Ayniyat Saymanlığı Malzeme Muayene Kabul Merkezi Yunusemre Kampüsü Tepebaşı / ESKİŞEHİR adresine yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1., 2., 3.,4. ve 5. Grup Gıda Ürünleri işe başlama tarihinden itibaren, ihtiyaca binaen 90 (doksan) takvim günü içerisinde haftalık olarak teslim edilecektir. Sipariş teslim tarihinden en az 3 (üç) gün önce İdare tarafından Yükleniciye bildirilecektir. 6.Grup Mutfak Sarf Malzemeleri, 7.Grup Temizlik Ürünleri, 8.Grup Züccaciye Ürünleri ve 9.Grup Mutfak Küçük El Aletleri işe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü içerisinde tek partide teslim edilecektir. Mallar firma yetkilisi tarafından teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan kargo veya ambarla gönderilen mallar teslim alınmayacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3 Kat 408 nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı-ESKİŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

9.Grup Mutfak Küçük El Aletleri için istekliler teklif edilen ürünlerin marka, model ve teknik özelliklerini gösterir kataloglarını ve teknik şartnamenin her bir maddesine ayrı ayrı cevap içeren "Teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içerecek belge" sunmalıdır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

9.GRUP MUTFAK KÜÇÜK EL ALETLERİ

Belge Adı

Açıklama

Katalog

İstekliler teklif edilen ürünlerin marka, model ve teknik özelliklerini gösterir kataloglarını sunmalıdır.

Teknik şartnameye cevap ve açıklamalar

İstekliler teknik şartnameye cevap ve açıklamaları içerecek belgeleri sunmalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01994002