KARAR İLANI

T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/525  KARAR NO : 2023/608

Davacı MEHMET TÜRKER tarafından, davalı 363*****252 T.C nolu SÜREYYA ADATOVA aleyhine açılan Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sonunda; 5490 s. NHK'nun 36/1-a. maddesi ile 6100 s. HMK'nun 1 ve 2. maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE ve "Göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğundan 6100 s. HMK'nun 114/1-c ve 115/2. maddeleri uyarınca DAVANIN USULDEN REDDİNE", kararın istinaf kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde merci tayini için dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne GÖNDERİLMESİNE, Dair, davacının yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, 6100 s. HMK'nun geçici 3. maddesi ile 6100 s. HMK'nun 341. ve devamı maddeleri gereğince tarafların kararın tebliğe çıkartılmasını talep etmeleri üzerine işbu kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 2 (iki) haftalık kesin süre içerisinde, hükmü veren mahkememize bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle (beyanın tutanağa geçirilmek ve tutanağın da ayrıca hâkime onaylattırılması şartıyla)ya da bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile işbu karara karşı Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde "istinaf kanun yoluna" başvurulabileceklerine, aksi halde (istinaf kanun yoluna başvurulmazsa) işbu kararın kesinleşmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01919345