KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 4 (Ankara) Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Olan Devlet Ve İl Yollarında Kaza Kara Nokta İyileştirme Kapsamında Kavşak Düzenleme Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/368117

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Etlik Cad. No: 19 06110 DIŞKAPI ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

03125506000 - 3123843128

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Karayolları 4 (Ankara) Bölge Müdürlüğü Sorumluluğunda Olan Devlet Ve İl Yollarında Kaza Kara Nokta İyileştirme Kapsamında Kavşak Düzenleme Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

200-08 K.K. Nolu Yolun 40+000-60+000 Km'ler arası 4 Kavşak ve Polatlı Ayaş Yolu Toki Kavşağı TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI İŞLERİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Yol Ağında 200-08 K.K. Nolu Yolun 40+000-60+000 Km'ler arası 4 Kavşak ve Polatlı Ayaş Yolu Toki Kavşağı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

25.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu - Etlik Cad. No:19 Dışkapı ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu işte benzer iş; Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A-V grubu karayolu işleri (altyapı + üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik dalı İnşaat Mühendisliğidir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her cins zemin ve klastaki zeminde sanat yapıları (köprü temelleri hariç) kazılarının yapılması ve kazıdan çıkan malzemenin nakli.

0,23%

0,39%

0,15

Her türlü İnşaat Temellerinde demirsiz beton (C16/20 Hazır beton harcı ile) (her şey dahil)

0,11%

0,19%

0,07

Hendeklerin Betonla kaplanması (herşey dahil) ( C 30 / 37)

5,18%

8,64%

3,46

Kutu Menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (beton nakli dahil) (C 30/ 37)

0,2%

0,33%

0,13

Her türlü inşaatta kuruda veya suda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)

5,38%

8,97%

3,59

İnşaat için her çapta nervürlü demir (nakliye dahil)

0,72%

1,2%

0,48

Nervürlü çelik hasırın temini, nakli, döşenmesi işçiliği

0,12%

0,2%

0,08

Sanat Yapısı kenarlarına kırmataş dolgu yapılması (her şey dahil)

0,02%

0,03%

0,01

200 mm anma çaplı Drenaj Borusunun iş başında Temini ve Döşenmesi

0,66%

1,1%

0,44

600 mm Anma çaplı koruge kanalizasyon borusunun iş başında temini ve döşenmesi

0,14%

0,24%

0,1

Katran badana yapılması

0,04%

0,07%

0,03

Prefabrik Beton Bordür Yapılması yerine nakli ve döşenmesi.

1,88%

3,13%

1,25

Patlayıcı Madde kullanmadan demirli/demirsiz beton inşaatın yıkılması

0,08%

0,14%

0,05

Ocak Taşı İle İstifli taş Dolgu yapılması (nakliye dahil)

0,27%

0,45%

0,18

Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması, kullanılması ve nakli. (su nakli, sulanması ve sıkıştırılmasu dahil)

0,83%

1,39%

0,56

Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli (su nakli sulama ve sıkıştırma dahil).

14,33%

23,88%

9,55

Her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (balçık ve batak) zeminin kazılması, kullanılması ve nakli.

2,82%

4,7%

1,88

Her cins ve klastaki zeminde Reglaj Yapılması (platform genişliği değişken.)

0,17%

0,29%

0,12

Dolgu altına ocak taşı ile istifsiz dolgu yapılması (temin ve nakliye dahil)

0,18%

0,3%

0,12

Şevlerde bitkisel toprak teşkili (mevcut bitkisel toprak kazısından)

1,05%

1,76%

0,7

Refüjlerde , bordürle çevrili refüjlerde, eşanjörlerde ve düz sahalarda bitkisel toprak tabakası teşkili (ocak veya depo malzemesinden)

0,43%

0,71%

0,29

Makine ile ağaç kesme ve kök sökme (her çapta)

0,21%

0,35%

0,14

Plentmiks Alttemel yapılması ve yola nakli (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (tüm nakliyeler dahil)

6,87%

11,45%

4,58

Plentmiks Temel Yapılması ve yola nakli (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) (tüm nakliyeler dahil)

7,4%

12,33%

4,93

Bitümlü sıcak temel yapılması, yola nakli, serilmesi ve sıkıştırılması. (İdare malı bitüm ile) (bitüm nakli ve ısıtması hariç)

9,02%

15,03%

6,01

Binder Tabakası yapılması, yola nakli, serilmesi ve sıkıştırılması (bitüm zati bedeli ve nakli hariç)

7,04%

11,73%

4,69

4 cm Kalınlıkta Taş Mastik Asfalt ile aşınma tabakası yapılması , yol nakli. serilmesi ve sıkıştırılması (idare malı bitüm ile) (Bitüm nakli ve ısıtma hariç)

5,74%

9,57%

3,83

Katı bitümlü malzemenin sarnıç ve tanklarda emiş derecesinden tatbik derecesine kadar ısıtılması (makine ile)

0,68%

1,13%

0,45

Bitüm Nakli

0,55%

0,92%

0,37

Asfalt kazıma makinesi ile her cins bitümlü karışım kaplamaların kzaılması ve depoya nakli

2,63%

4,39%

1,76

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02009329