ENERJİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA

Teiaş 6 Bölge Müdürlüğü 154 kV Pelitözü TM İrtibat Hatları (TTFO) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/721485

 

1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA
b) Adresi : FUATPASA MAHALLESI AYDINLIK SOKAK 89 43001 KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası : 2742319100 - 2742319108
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Teiaş 6 Bölge Müdürlüğü 154 kV Pelitözü TM İrtibat Hatları (TTFO)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 154 kV (~6 km) 1272 MCM İletkenli Tek Devre E.İ.Hattı işi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bilecik İli, Pelitözü İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.07.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TEİAŞ 6.Bölge Müdürlüğü- Fuatpaşa Mah. Aydınlık Sok. No:89 KÜTAHYA Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
D I  Enerji İletim Şebekesi ve Tesisleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik,Elektrik Elektronik Mühendisliği veya Makina Mühendisliklkerinden bir tanesi olacaktır.i

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
KALİTE VE TEKNİK NİTELİK PUANI DEĞERLENDİRMESİNE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMAYA ESAS ORANLAR AŞAĞIDAKİ TABLO’DA VERİLMEKTEDİR: 154 kV'luk (~6 km) Tek Devre 1272 MCM İletkenli PELİTÖZÜ TM İRTİBATLARI Tesisi İşi PUANLAMA TABLOSU "SIRA NO" İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ALT SINIRI (%) İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı ÜST SINIRI (%) Kalite ve Teknik Nitelik Puanı 1 "GALVANİZLİ DEMİR DİREK Çelik köşebentler (stublar dahil), bayraklar, tırmanma maniasına kadar anti-vandal civatalar ile diğer bölümlerdeki civatalar, somun ve rondelalar, tırmanma engelleri, konvansiyonel tip dikenli teller (PA1, 2FA1, 2PA1 ve 3PA1 serisi direkler için) ve civataları, ankraj halkaları, kuşkonmazlar gibi direkte kullanılan bütün ilgili malzemelerin ve kule boya malzemelerinin Teknik Şartnameye göre imalatı/temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. (direk kulelerinin boyanması işi dahil.)" alt sınr 43,200 üst sınır 52,900 ktnp 10 2 "FAZ İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU) 154 kV'luk Tek Devre 1272 MCM ACSR PHEASANT 3 adet faz iletkenin, stocbridge damperlerin ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması." alt sınır 10,200 üst sınır 12,500 ktnp 10 3 "477 MCM TEK GERGİ TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR (UZUN TİP B) veya 13 ünite 146mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahil 477 MCM çift gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması.(Topbaşı 1272 MCM olacak.)" alt sınır 0,200 üst sınır 0,350 ktnp 10 "1272 MCM ÇİFT GERGİ TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR UZUN TİP B) veya 13 ünite 146mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahil 1272 MCM çift gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması." alt sınır 2,500 üst sınır 3,900 "1272 MCM TEK ASKI TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR UZUN mm TİP B) veya 13 ünite 146mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahil) 1272 MCM tek askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması." alt sınır 0,230 üst sınır 0,350 "1272 MCM ÇİFT ASKI TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR (UZUN TİP B) veya 13 ünite 146mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahil) 1272 MCM çift askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması." alt sınır 0,130 üst sınır 0,200 "1272 MCM TERS V ASKI TAKIMI (KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR (Uzun TİP B) veya 13 ünite 146 mm boy, 440 mm krepaj sis tipi CAM İZOLATÖR dahil) 1272 MCM çift askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve faz iletkenlerine montajının yapılması. (CP serisi taşıyıcı direklerin üst iki fazın için)" alt sınır 0,070 üst sınır 0,120 "OPGW 88-24 TİPİ KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU) 24 fiberli G-652 D OPGW koruma iletkeninin, damperlerinin, zırh çubuklarının ve iletken eki malzemelerinin teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, montajı ve iletken çekiminin yapılması " alt sınır 0,800 üst sınır 1,200 "OPGW KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI (TEK TARAFLI) (ZIRH ÇUBUĞU DAHİL) OPGW Koruma İletkeni için gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması" alt sınır 0,140 üst sınır 0,230 "OPGW KORUMA İLETKENİ ASKI TAKIMI (ZIRH ÇUBUĞU DAHİL) OPGW Koruma İletkeni için askı takımının teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması." alt sınır 0,020 üst sınır 0,040 "OPGW KORUMA İLETKENİ EK KUTUSU OPGW Ek Kutusunun ve direğe bağlantı malzemelerinin temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. " alt sınır 0,070 üst sınır 0,120 "70 mm² GALVANİZLİ ÇELİK KORUMA İLETKENİ TEMİNİ VE İLETKEN ÇEKİMİ (HAT UZUNLUĞU) 70 mm² Çelik Koruma iletkeninin ek malzemelerinin ve ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve iletken çekiminin yapılması. "alt sınır 0,500 üst sınır 0,800 "70 mm² ÇELİK KORUMA İLETKENİ GERGİ TAKIMI (TEK TARAFLI) 70 mm² Çelik Koruma İletkeni için gergi takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması" alt sınır 0,050 üst sınır 0,080 "70 mm² ÇELİK KORUMA İLETKENİ ASKI TAKIMI 70 mm² Çelik Koruma İletkeni için askı takımının teknik şartnameye uygun olarak temini, her türlü nakliyesi, direğe ve koruma iletkenine montajının yapılması." alt sınır 0,008 üst sınır 0,013 "HAVA İKAZ KÜRESİ BOYANMIŞ HALDE (ZIRH ÇUBUĞU DAHİL) Hava ikaz küresi ve bağlantı malzemelerinin, zırh çubuklarının ilgili teknik şartnameye göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. alt sınır " 0,470 üst sınır 0,700 4 "DİREK TANITIM LEVHASI (50X40 cm) ""TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"" ve ""PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü""ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. " alt sınır 0,076 üst sınır 0,120 ktnp 10 "DİREK ÜST TANITIM LEVHASI (60X20 cm) ""TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"" ve ""PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü""ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. " alt sınır 0,004 üst sınır 0,006 "DİREK ELEKTRİK TEHLİKE LEVHASI (41X30 cm) ""TEİAŞ iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği"" ve ""PR-10 TEİAŞ'a Ait ve Taşınmazlarda İSG İle İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü""ne göre temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması. " alt sınır 0,140 üst sınır 0,210 KATODİK KORUMA YAPILMASI (Malzeme ve işçilik dahil ) alt sınır 1,470 üst sınır 2,220 "DİREK YERİNDE ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI Şartnamede belirtilen derinliklerde ve deneylerle rezistivite+sondaj çalışması ile zemin etüdü yapılmasıdır. Bu çalışmaya şartnamede belirtilen rezistivite yöntemiyle düşey elektrik sondaj çalışması ile diğer jeofizik çalışmalar, sondaj işlemi, laboratuvar deneyleri, arazi deneyleri ve raporlama dahildir. (Bu iş kalemi miktarında direklerin tamamı yer almakta olup Teknik Şartnameye göre belirlenen yöntemlerle zemin etütlerinin yapılması esastır. ""Rezistivite+araştırma çukuru"" ve ""rezistivite"" yöntemleri ile yapılan zemin etütlerine ait ödemeler, Zemin Etütleri Oransal Maliyet Katsayıları Tablosu kullanılarak yapılacaktır.)" alt sınır 0,550 üst sınır 0,850 "CP1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,050 üst sınır 0,080 "CP2 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,170 üst sınır 0,270 "CP3 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,030 üst sınır 0,048 "CP4 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,070 üst sınır 0,120 "PB1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,090 üst sınır 0,140 "PD1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,050 üst sınır 0,080 "PF1 TİPİ DİREK İÇİN SENARYO 1 TOPRAKLAMA UYGULAMASI TEİAŞ Topraklama Sistemi Şartnamesinde yer alan EİH Senaryo 1 topraklama uygulması için belirtilen malzemelerin temini, her türlü nakliyesi ve montajı ile birlikte şartnameye uygun olarak direğin topraklamasının yapılması." alt sınır 0,120 üst sınır 0,190 "CP1 (-6,-3,0,+3,+6,+9,+12 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 1,970 üst sınır 3,000 "CP2 (-6,-3,0,+3,+6,+9 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 9,460 üst sınır 15,000 "CP3 (-6,-3,0,+3,+6 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 1,350 üst sınır 2,040 "CP4 MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 2,780 üst sınır 4,200 "PB1 İYİ ZEMİN DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 1,500 üst sınır 2,260 "PD1 MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 2,000 üst sınır 3,100 "PF1 (+21,+27 GÖVDE) MİKROKAZIK DİREK TEMELİ Temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması. (teknik şartnameye uygun olarak malzeme temini, her türlü nakliyesi ve montajının yapılması dahil)." alt sınır 5,000 üst sınır 7,650 KALİTE VE TEKNİK NİTELİK TOPLAM PUANI (KTNTP) 40,00 Fiyat puanı (FP) 56,00 Sicil puanı (SP) 4,00 Toplam Puan (TP) 100,00 3. Maddenin alt kısımları ayrı ayrı değerlendirilerek toplamı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 4. Maddenin alt kısımları ayrı ayrı değerlendirilerek toplamı 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02043061