Eskişehir’de Büyükşehir Başkanlarımızdan, Rahmetli Aydın ARAT döneminde gerçekleştirilen , "1. Kent Sorunları Kurultay"ında, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı, Sayın Prof. Dr. Orhan KUTAY, Eskişehir’in rahatlaması için, Sivrihisar’a ikinci bir sanayi alanının geliştirilmesini ve Sivrihisar- Eskişehir arasında bir demiryolu ve hava alanı gerçekleştirilmesini de önermişti.

 Sayın KUTAY’ın önerisi çağdaş şehircilik kriterleri açısından önemliydi. Çünkü Eskişehir’in rahatlaması ve sorunlarını çözmesi için “Tek merkezli kent” konumundan kurtularak “Çok Merkezli ve Çok Kesimli Kent” olmak zorundadır.

Ayrıca çağımızın şehircilik anlayışı, " Çok kesimli" ve" Çok Merkezli" kentlerin de ötesinde  "Büyüme Koridorları" adı verilen, şehirlerarası otoyolların, iki tarafına serpilip gelişen, "ÇEVRE ŞEHİRLERİ" şeklinde ortaya çıkmaktadır.

 Eskişehir Çok Merkezli ve kesimli kent olmak istiyorsa,  Sayın KUTAY’ın önerisini dikkate alarak ilçelerini çeşitli yatırımlarla cazip hale getirmek zorundadır.

SİVRİHİSAR, bu alanda her türlü olanağa sahiptir. Gerçi Sayın KUTAY’ın önerisi olan hava alanı ve demiryolu gerçekleştirilmedi ama o yıllarda Yüksek Planlama Kurulunun 24.06.1998 tarih ve 93/31 sayılı kararı ile 1999 yılı Yatırım Programına alınmış, yer seçim çalışmaları tamamlanmış, müteşebbis heyet oluşturulmuş, Organize Sanayi Bölge Müdürü ataması yapılmıştı.

Sivrihisar Sanayi Bölgesi Müdürü olan Rahmetli Zaim ZAİMOĞLU’na yapmış olduğumuz ziyarette SİVRİHİSAR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” de konu yapılmıştı.

Rahmetli ZAİMOĞLU, Organize sanayi Bölgesi, mevcut yerinin istimlakler nedeniyle değiştirilmek istendiğini, şayet bu gerçekleşirse Sivrihisar’da yeni bir organize sanayi bölgesi kurmanın çok zor olacağını ve mevcut yerin altyapısının bitirilerek hayata geçirilmesini gerektiğini söylemişti.

Rahmetli ZAİMOĞLU’nun tespiti doğruydu. Ancak Eskişehir İl Özel İdaresi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın yetkilendirdiği üyelerden oluşan heyet, Valilerimizden Sayın Mehmet Kılıçlar başkanlığında toplanarak, yönetim organlarında boşalan üyeliklerin yerine geçecek yeni üyelerini belirlemişti.

Ayrıca kamulaştırma çalışmaları, devam eden alanın maliyetlerinin karşılanmasının güçlüklerinden dolayı yeni yer araştırılması kararı alındı. Kamulaştırma maliyetinin tamamının ise İl Özel İdaresi, Sivrihisar Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası tarafından karşılanmasına karar verildi. Ancak kamulaştırma ile işler bitmiyor. İşlemlerde yeniden başa dönülüyordu.

 Diğer yandan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, söz konusu uygulama yönetmeliği gereği, yer seçimi talebi, OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından hazırlanan, OSB Bilgilendirme Raporu ile OSB Yer Seçimi Yönetmeliği gereğince yapılacak işlemler valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa sunulacaktı

Yeni bir OSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin, en az yüzde 75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecekti.

Valimiz Sayın KILIÇLAR başkanlığında alınan karara göre de, mevcut OSB’ye ilave yapılamayacağına göre, yeni bir OSB kurulacaktı. Bu da tekrar başa dönmek demekti.    

 Yine yönetmeliğe göre, yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı veya ilgili idareler tarafından en geç bir yıl içinde yapılacaktı.

  Yer temin etmekle de işler bitmiyordu. O yıllarda Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi cevap verecek ilçe de yeteri kadar, elektrik, doğal gaz ve su yoktur. Altyapı çalışmaların haberleşme ağı, yağmur suyu hattı, kanalizasyon ve içme suyu şebeke hattı ve arıtma tesisi gibi unsurlarında gerçekleştirilmesinde mümkün olduğu kadar son teknolojiler kullanılması gerekiyordu.

Hülasa Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi, yer değiştirmekle hem zaman kaybedecek hem de bugüne kadar elde ettiği tüm kazanımlarda tekrar başa dönülecekti. Oysa mevcut yer için kaynak bulabilir veya yasal çerçeve içinde çözümler üretilebilir, Sivrihisar OSB’ de arzu edilen boyutta hayata geçebilirdi.

Ve nihayet 1/11/2018 tarihli ve 300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki 1. Maddesinde Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin bedelli, kısmen bedelsiz tahsisi hakkında 14/05/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni toplam 218 hektar alanda 38 sanayi parselinin bulunduğu, Sivrihisar Sanayi Bölgesi'nin yüzde 80'i yatırımcılara tahsis edildi.

Organize İmar çalışmaları ile tapu, tahsis ve altyapısı tamamlanan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ne ilk fabrikanın kuruluna da başlandı.

 Eskişehir’ in rahatlaması için de Sivrihisar ve diğer ilçeler cazibe merkezi yapılmalıdır. Bunun için de öncelikle ilçeleri her yönü ile tanıtan her ilçeye özgü “Master Planlar” gerçekleştirilmelidir. İlçelere has yapılacak mastır planlar, ilçelere yatırım yapacak hem bölge yatırımcısı, hem de bölge dışından gelecek yatırımcılara rehber olacaktır.

 Ayrıca Eskişehir’deki ilçeler teşviklerden de yararlandırılmalıdır. Bunun içinde, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında yatırım teşvik belgesi ile sağlanan teşviklerden yararlandırmak için 2018/11201 sayılı Karar kapsamında sağlanan destekler, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında merkezi idareden talep edilmedir.

İlçelerde yatırım ortamını canlandırmak için de istihdam, üretim artışı yoluyla ilçeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla ilçelere, hatta köylere yapılacak yatırımlara, her türlü kolaylık gösterilmeli ve destek de verilmelidir.